personalizovaná tlač

Čo je to personalizovaná tlač?

Personalizovaná tlač (alebo tlač variabilných dát) je forma digitálnej tlače, pri ktorej môžu byť jednotlivé elementy ako text, grafika, či fotografie rozdielne na každom výtlačku, pričom sa tieto údaje načítavajú z databázy.

Vďaka automatickému generovaniu tlačových dát špeciálnym softvérom, je príprava týchto dát rádovo rýchlejšia a tým činom lacnejšia.

Personalizujte komunikáciu s Vašimi zákazníkmi.
Určite to ocenia.

Na čo sa používa personalizovaná tlač?

Tlač variabilných dát sa používa vtedy, ak potrebujete vytlačiť väčšie množstvo dokumentov, ktoré majú rovnaký vzhľad, no niektoré údaje sú na každom výtlačku iné.

Typicky sa personalizovaná tlač používa napr. na:

  • tlač pozvánok, kde na každej pozvánke chceme uviesť iné meno, či adresu
  • tlač direct mailingových kampaní (dopis pre každého Vašeho zákazníka môže mať iné oslovenie, adresu a pod.)
  • tlač menoviek
  • tlač adresných štítkov na obálky
  • tlač vstupeniek a mnohého ďalšieho.

Ako funguje tlač variabilných dát?

Veľmi jednoducho. Stačí ak nám zašlete Excel tabuľku, v ktorej každý riadok predstavuje nový výtlačok a stĺpce jednotlivé premenné, ktoré chcete vo výtlačkoch meniť (napr. oslovenie, meno, ...). (Presné inštrukcie ako dodávať databázu Vám poskytneme).

Následne podľa schválenej grafiky vygenerujeme všetky tlačové výstupy, ktoré Vám pošleme na nahliadnutie.

Potom sa pustíme do tlače.

Aký je význam personalizovanej tlače pre marketing?

Personalizovanú tlač využívajú marketéri najmä pri direct mailingových kampaniach (kampane, kedy firma zasiela personalizovanú poštu konkrétnemu adresátovi). V týchto kampaniach marketéri nerozosielajú svojím zákazníkom unifikovaný, neosobný dopis (či iné tlačové materiály), ale dopis, ktorý je prispôsobený na mieru pre daného zákazníka.

Dôvodom je, že personalizovaná komunikácia je omnoho efektívnejšia. Jednak preto, že človeka viac zaujme, no najmä preto, že mu dokáže predkladať pre neho relevantné informácie. Personalizovaná tlač totiž neznamená len tlač zákazníkovho mena v oslovení dopisu. Možnosti sú omnoho širšie. Rôznym zákazníkom je možné zostaviť list s rôznou grafikou, textom, či inými elementami (QR kódy, EAN kódy, atď.).

Veľmi často využívajú personalizovanú tlač napríklad banky, ktoré Vám dokážu automaticky zaslať list s Vašim menom a ponukou, ktorá je založená napr. na stave Vašeho účtu (alebo iných informácií, ktoré má banka v databáze uložené s Vaším menom).

 

Mám záujem o personalizovanú tlač!